Säännöt

Silmäsäätiön säännöt

Silmäsäätiö sr:n säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 23.1.2017

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Silmäsäätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on silmätauteja, -vammoja ja –vikoja koskevien tieteellisten tutkimusten edistäminen ja tukeminen maassamme.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

* jakaa apurahoja silmätautien erikoislääkäreille tai sellaisiksi erikoistuville joko kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa opiskelua tai tieteellistä tutkimustyötä varten;

* antaa tunnustuspalkintoja alalla ansioituneille henkilöille;

* julkaisee alaa koskevaa kirjallisuutta tai tukee sellaisen julkaisemista maassamme;

* ylläpitää tai tukee alan ammattikirjastoja;

* avustaa alan tieteellisten tutkimusvälineiden hankkimisessa;

* ylläpitää tai avustaa silmälääketieteellistä tutkimustyötä harjoittavia laitoksia maassamme;

* edistää suomalaista silmälääketieteen tutkimusta tukemalla tutkijavierailuja, sekä;

* toteuttaa tarkoitustaan muilla vastaavilla tavoilla.

4 § Säätiön hallinto

Säätiön toimielimenä on hallitus. Lisäksi säätiössä toimii valtuuskunta.

5 § Valtuuskunnan kokoonpano ja toimikausi

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään kahdeksan jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet valitsee valtuuskunta vuosikokouksessaan. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 § Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Vuosikokouksen lisäksi valtuuskunta voi kokoontua kun säätiön hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Kokouskutsu jäsenille on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, jos siinä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään puolet valtuuskunnan jäsenmäärästä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota yli puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa taas arpa.

Valtuuskunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon kirjoitetaan päätökset ja asiassa toimitetut äänestykset.

7 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista ja tarjota tarkoituksen toteuttamiseksi näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle säätiön toiminnan ja talouden kehittämiseksi.

Valtuuskunta nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Muutettaessa säätiön sääntöjä on kuultava valtuuskuntaa.

Valtuuskunnan vuosikokouksessa, viimeistään huhtikuussa:

  1.   esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
  2.   esitellään kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
  3.   päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä;
  4.   valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet;
  5.   valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
  6.   päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  7.   valitaan säätiön hallituksen jäsenet jäsenten toimikauden päättyessä; sekä
  8.   valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

8 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän(7) jäsentä. Vähintään kolmen hallituksen jäsenen tulee olla silmätautienerikoislääkäreitä, joilla on laaja-alaista kokemusta silmätautientutkimuksesta.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan kokouksen päätyttyä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 § Hallituksen päätöksenteko

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee ehdotus, jota yli puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa, jollei laissa tai säännöissä toisin säädetä tai määrätä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa taas arpa.

10 § Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

11 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi muuta hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden säätiön edustamiseen.

12 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Tilintarkastaja

Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi

valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

14 § Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Päätöksen säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta voi tehdä hallitus.

Muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä. Sääntöjen muutosehdotusta valmisteltaessa on kuultava valtuuskuntaa.

Säätiön purkamisesta päättää hallitus siten, että yli 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä kannattaa purkamista.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, on säätiön varat luovutettava Suomessa rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on silmätautien tutkimuksen edistäminen.