Silmäsäätiös stadgar

Silmäsäätiös stadgar registrerades i Patent- och registerstyrelsen den 23 januari 2017

1 § Namn och hemort

Stiftelsens namn är Silmäsäätiö sr och hemorten är Helsingfors.

2 § Stiftelsens syfte

Stiftelsens syfte är att främja och stöda forskning i ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel i vårt land.

3 § Implementering av stiftelsens syfte

Stiftelsen ska för att implementera sitt syfte:

* ge ut stipendier till specialistläkare i ögonsjukdomar eller de som vill bli specialistläkare i ögonsjukdomar, för studier eller vetenskaplig forskning antingen i hemlandet eller utomlands;

* dela ut erkännanden för meriterade personer i branschen;

* publicera litteratur i branschen eller stöda publicering av sådan i vårt land;

* driva eller stöda bibliotek i branschen;

* biträda vid anskaffning av vetenskaplig forskningsutrustning i branschen;

* driva eller stöda inrättningar som utövar forskning i ögonmedicin i vårt land;

* främja finsk forskning inom ögonmedicin genom att stöda besök av forskare, samt;

* implementera sitt syfte på övriga motsvarande sätt.

4 § Stiftelsens förvaltning

Stiftelsens beslutande organ är styrelsen. Dessutom har styrelsen en delegation.

5 § Delegationens sammansättning och mandatperiod

Stiftelsens delegation består av minst åtta medlemmar.  Delegationens medlemmar väljs vid delegationens årsmöte. Delegationens medlemmar har en mandatperiod på tre år.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och vice ordförande.

6 § Delegationens möten

Delegationen sammanträder minst en gång per år.

Utöver årsmötet kan delegationen sammanträda då stiftelsens styrelse anser det nödvändigt eller minst hälften av delegationens medlemmar begär det skriftligt.

En möteskallelse till medlemmarna ska sändas minst sju dagar före mötet som ett brev på posten eller på ett annat dokumenterat sätt.

Delegationen är beslutsför om minst hälften av delegationens medlemmar är närvarande utöver ordförande eller vice ordförande.

Ett förslag som över hälften av de närvarande medlemmarna i delegationen understöder blir ett beslut. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val är det lotten som avgör.

Över delegationens möte upprättas ett protokoll, där besluten och omröstningarna nedtecknas.

7 § Delegationens uppgifter

Delegationens uppgift är att stöda implementeringen av stiftelsens syfte och ge styrelsen synpunkter och rekommendationer för att utveckla stiftelsens verksamhet och ekonomi.

Delegationen utnämner och beviljar medlemmarna avsked.

Om stiftelsens stadgar ändras ska delegationen höras.

Vid delegationens årsmöte, senast i april:

  1. presenteras föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse;
  2. presenteras innevarande års verksamhetsplan och budget;
  3. beslutas om antalet medlemmar i delegationen;
  4. väljs medlemmar till delegationen i stället för de som står i tur att avgå samt vid behov nya medlemmar;
  5. väljs ordförande och vice ordförande för delegationen;
  6. beslutas om antalet medlemmar i styrelsen;
  7. väljs styrelsemedlemmar för stiftelsen då medlemmarnas mandatperiod upphör; samt
  8. väljs revisor och eventuellt vice revisor.

8 § Styrelsens sammansättning och mandatperiod

Stiftelsen har en styrelse med minst fem (5) och högst sju (7) medlemmar. Minst tre av styrelsemedlemmarna ska vara specialistläkare i ögonsjukdomar, med bred erfarenhet av forskning i ögonsjukdomar.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tre år. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod börjar då mötet som väljer medlemmar avslutats.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

9 § Styrelsens beslut

Styrelsen är beslutsför då över hälften av medlemmarna är närvarande. Ett förslag som över hälften av de närvarande medlemmarna understöder blir ett beslut, om annat inte stadgas eller bestäms i lagen eller stadgarna. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandes röst, vid val är det lotten som avgör.

10 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen sköter stiftelsens förvaltning och ser till att stiftelsens verksamhet är ändamålsenlig för implementeringen av syftet. Styrelsen ansvarar för att stiftelsens bokföring och finanser övervakas på ett ändamålsenligt sätt.

11 § Stiftelsens representanter

Stiftelsen representeras utöver av styrelsen av styrelsens ordförande eller två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan ge utnämnda personer rättighet att representera stiftelsen.

12 § Räkenskapsperiod

Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

13 § Revisor

Stiftelsen har en revisor och en vice revisor. Om ett revisionssamfund väljs som revisor,

behövs ingen vice revisor.

14 § Att ändra stiftelsens stadgar och häva stiftelsen

Beslut om ändrande av stiftelsens stadgar eller häva stiftelsen tas av styrelsen.

Ett ändringsförslag ska få minst 2/3 av rösterna för att godkännas. Vid beredning av ett ändringsförslag till stadgarna ska delegationen höras.

Styrelsen beslutar om hävande av stiftelsen om 2/3 av styrelsens alla medlemmar röstar ja till hävande.

Om stiftelsen hävs eller läggs ned, ska stiftelsens medel överlåtas till en i Finland registrerad stiftelse, vars syfte är att främja forskning i ögonsjukdomar.