Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

 

STIFTELSENS SEXTIOANDRA VERKSAMHETSÅR

Silmäsäätiös syfte är att främja och stödja vetenskaplig forskning om ögonsjukdomar, ögonskador och synfel. För att verkställa syftet har stiftelsen delat ut stipendier och bedrivit annan verksamhet under 2021.

Silmäsäätiö är medlem i Stiftelsernas och fondernas delegation.

 

Stiftelsens stipendier

Stipendier för totalt 671 521 euro söktes av stiftelsen och 481 950 euro delades ut till 27 forskare eller forskningsgrupper.

De stipendier som beviljades fördelades enligt följande:

 • stora projektstipendier (högst 50 000 euro), åtta forskare
 • stipendier för 2–3 år (högst 15 000 euro), åtta forskare
 • stipendier för ett år (högst 15 000 euro), tio forskare
 • prisstipendier (3 000 euro), sex forskare

Jämfört med tidigare år ökade det totala ansökningsbeloppet och det utdelade beloppet. Enligt stiftelsens bedömning beror detta på två faktorer. För det första ansökte forskare året innan om färre stipendier från stiftelsen än under normala år, på grund av coronapandemin. Då försvårade pandemiläget många kliniska undersökningar. För det andra vill stiftelsen, eftersom det har varit svåra tider, svara på den ökade efterfrågan genom att dela ut mer stipendier än under normala år. I år gällde ansökningarna i högre grad omfattande projektstipendier än stipendier för doktorsavhandlingsprojekt.

Stiftelsen ordnade utdelningen av stipendier i samband med höstutbildningsdagarna för Finlands Ögonläkarförbund den 20 november 2021 i Uleåborg. Stipendierna delades ut av stiftelsens styrelseordförande Jukka Moilanen och stiftelsens ombud Roy Siljamäki.

Stipendier som delades ut 2021:

Torsten och Lea Laines fond
ML Anni Stadigh, 5 000 euro
“Utveckling, framskridande och behandling av glaukom i ögon med uvealt melanom”

MD Anu Vaajanen, 5 000 euro
“Ögats lokala renin-angiotensinsystem – nytt objekt för utveckling av glaukomläkemedel?”

 

Märta och Aarne Koskelos fond
ML Marianne Ala-Kauhaluoma, 15 000 euro
“Undersökningsfynd i ögon hos patienter med halsåderförträngning före och efter halsartärkirurgi”

MD Laura Knaapi, 10 000 euro
“Bedömning av den faktiska storleken på perifera detaljer i ögonbotten genom ögonbottenfotografering: klinisk verifiering av en matematisk algoritm”

MD Niko Setälä, 13 000 euro
“Tårvätskans lipider vid Parkinsons sjukdom – diagnostiska möjligheter och potentiella biomarkörer”

MD, biträdande professor Sirpa Loukovaara, 50 000 euro
“Kärlinväxning, inflammations- och ärrprocesser – forskning om mekanismerna för PDR och PVR bakre sjukdomar som orsakar blindhet”

Professor Kai Kaarniranta, 40 000 euro
“Fettsyrornas betydelse för att celler på ögats yta ska må bra”

 

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Aapo Virtanen, 4 500 euro
“Diabetes och statinernas förhållande till incidensen av öppenvinkelglaukom, dess framskridande och resultaten av kirurgisk vård”

 

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Joonas Wirkkala, 13 000 euro
“Nuvarande vård av svår diabetisk näthinnesjukdom och effekten på synförmågan”


Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Ahmad Sahraravand, 6 000 euro
“Ögonskador hos personer i arbetsför ålder och äldre i södra Finland – orsaker, typer av skador och kostnader”

ML Joel Pitkänen, 7 000 euro
“Storleken och formen på synnervspapillen och de faktorer som påverkar detta i norra Finlands födelsekohort”

 

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Maarit Kulmala, 15 000 euro
“Sena effekter av prematuritet på synen, hälsotillståndet och välbefinnandet i vuxen ålder – prematurers hälsa i vuxen ålder, delundersökning i 35–40-årsundersökning”

 

Professor Salme Vannas fond
ML Paula Niinimäki, 15 000 euro
“Skivepitelcancer och talgkörtelcancer i ögonlock och ögats ytliga delar i Finland”

 

Aleksi och Laina Patamas fond
Docent Olavi Pärssinen, 11 250 euro
“Förekomsten av brytningsfel i Finland 2020”

 

Satu Tiivolas fond
Docent Anna Majander, 25 000 euro
“Infantilt hemangiom i ögonregionen”


Silmäsäätiös fond
ML Mira Siiskonen, 6 700 euro
“Uveit hos barn i norra Finland”

MD Susanna Jouhi, 7 500 euro
“Behandling av små uveala melanom”

Professor Nina Hautala, 25 000 euro
“Resultat av långtidsuppföljning av anti-VEGF-behandling av diabetiskt makulaödem och våt åldersbetingad makuladegeneration”

Docent Hannele Uusitalo-Järvinen, 30 000 euro
“Kontinuerlig bedömning av data i ögonsjukdomarnas reala värld”

ML Terhi Ollila, 7 000 euro
“Resultat av behandling av våt åldersbetingad makuladegeneration i ögonbotten och faktorer som påverkar resultaten på befolkningsnivå”

Docent Joni Turunen, 50 000 euro
“Oförklarliga ärftliga ögonsjukdomar”

ML Olli Ala-Fossi, 13 000 euro
“Prognostiska faktorer för upprepade hornhinnetransplantationer”

Medicine kandidat, DI Toni Tamminen, 4 500 euro
“Sjukdomsmodell för åldersbetingad makuladegeneration och behandlingsbarhet med föreningar som inducerar autofagi”

ML Sonja Kiehelä, 4 500 euro
“Antalet glaskropps- och näthinneoperationer och behandlingsresultat 2009–2019 vid HUS Ögonklinik”

Docent Paula Summanen, 50 000 euro
“Screeningavbildning och uppföljande avbildning av diabetesretinopati som ordnas av HUS Ögonsjukdomar samt maskininlärning (HUSDRML)”

ML Niko Viskari, 4 500 euro
“Keratit orsakad av bältros vid HUS klinik för ögonsjukdomar”

ML Kalle Nummi, 7 000 euro
“Retinoblastom i Finland 1964–2014”

ML Anna Schlenzka, 4 500 euro
“Ögonsymtom och -fynd hos patienter med ansiktsfrakturer i HUS-området 2013–2018, retrospektiv studie”

ML Sanna Leinonen, 15 000 euro
“MS och uveit”

 

Professor Signe Löfgrens stipendium för doktorsexamen inom ögonsjukdomar
MD Sanna Leinonen, 3 000 euro
“Behandling och komplikationer av uveit vid barnreumatism”

MD Susanna Jouhi, 3 000 euro
“Diagnostik och behandling för små uveala melanom”

MD Elina Rantala, 3 000 euro
“Diagnos och överlevnad vid spritt uvealt melanom”

MD Juha-Matti Lindholm, 3 000 euroa
“Förebyggande och behandling av komplikationer efter starroperation”

MD Reeta Danni, 3 000 euro
“Cystiskt makulaödem hos diabetiker efter starroperation”

MD Kati Ådjers, 3 000 euro
“Genetik för signalsubstanser för inflammation vid atopi och astma hos vuxna”

 

Utdelning av Mauno Vannas-medaljen

Medaljen beviljas med minst fem (5) års mellanrum sedan 2016 till en inom ögonforskningen meriterad finländsk eller utländsk ögonläkare.

Medaljen delades ut till professor Ilkka Immonen i samband med höstutbildningsdagarna för Finlands Ögonläkarförbund den 20 november 2021 i Uleåborg. Ilkka Immonen höll ett festtal i ämnet: Näthinneavlossningar i siffror

 

Donationer

Under året mottog stiftelsen totalt 5 300 euro av följande donatorer.

Via webbplatsens gåvofunktion – donationer på 5 000 euro, 200 euro och 100 euro. Donatorerna ville förbli anonyma.

 

Ekonomi

Balansomslutningen vid årets slut 2021 var 19 641 067,47 euro och marknadsvärdet på stiftelsens placeringstillgångar cirka 22,8 miljoner euro. Marknadsvärdet på hela placeringsportföljen steg med 17,4 procent. Alla tillgångsslag hade en god avkastning under året.

I slutet av året var 67,6 procent av stiftelsens placeringstillgångar placerade på aktiemarknaden, 10,5 procent på räntemarknaden, 9 procent i fastighetsfonder, 6,5 procent i skogsfonder och 5,4 procent i alternativa investeringar. 1 procent fanns i kassan.

Räkenskapsperiodens resultat var 2 671 225,10 euro.

 

Förvaltning

Till delegationen hör:

Kommerseråd Jyrki Liljeroos, ordförande, mandatperioden upphör 2024
Professor Leila Laatikainen, vice ordförande, mandatperioden upphör 2024

Professor Juhani Härmä, mandatperioden upphör 2022
Professor Ilkka Immonen, mandatperioden upphör 2022
Bergsråd Matti Kavetvuo, mandatperioden upphör 2022
Docent Päivi Puska, mandatperioden upphör 2023
Vicehäradshövding Harrieth Rydberg, mandatperioden upphör 2022
Professor Hannu Sariola, mandatperioden upphör 2022
Styrelsens ordförande Raimo Voipio, mandatperioden upphör 2023

Delegationens mandatperiod är tre år.

Inga arvoden betalades till delegationens medlemmar.

Årsmötet för stiftelsens delegation hölls på grund av coronaepidemin på distans den 25 mars 2021.

 

Till styrelsen hör:

Docent Jukka Moilanen, ordförande, medlem sedan 2019, mandatperioden upphör 2022
EM Arto Meitsalo, vice ordförande, medlem sedan 2012, mandatperioden upphör 2022

Biträdande professor Mika Harju, medlem sedan 2021, mandatperioden upphör 2024
Docent Anna Majander, medlem sedan 2017, mandatperioden upphör 2023
EM Sami Saarnio, medlem sedan 2020, mandatperioden upphör 2023
EM, juris kandidat Pauliina Rannikko, medlem sedan 2015, mandatperioden upphör 2024

Styrelsens medlemmar har en mandatperiod på tre år. Till styrelsens medlemmar betalades inga arvoden.

Stiftelsens styrelse höll sex möten under året.

 

Silmäsäätiös revisor:

Stiftelsens revisor 2021 var revisionssamfundet BDO Ab, och ansvarig revisor CGR, OFGR Ari Lehto.


Silmäsäätiös ombud och ekonomiförvaltning:

Stiftelsens ombud på deltid var politices magister Roy Siljamäki. Stiftelsens kontor fanns på Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors.

Stiftelsens bokförare är sedan början av 2015 Tiliaktiiva Oy.

 

Silmäsäätiös doktorforskarpool

Silmäsäätiö är med i en doktorforskarpool för stiftelser som stödjer forskning om ögonsjukdomar.

Utöver Silmäsäätiö ingår följande stiftelser i poolen:

Evald och Hilda Nissis stiftelse
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
Ögon- och vävnadsbankstiftelsen

Doktorforskarpoolen är avsedd att främja ögonforskarnas forskningsarbete utomlands efter doktorsexamen i medicin, filosofi eller annan disciplin. Stipendium kan beviljas en ung forskande läkare eller en annan ögonforskare som doktorerat, för klinisk forskning eller grundforskning. År 2021 delade inte poolen ut några stipendier.

 

Händelser i närståendekretsen

Till stiftelsens ombud har 39 204 euro betalats i lön och förmåner.

Styrelsemedlemmen docent Anna Majander beviljades ett stort projektstipendium på 25 000 euro. Anna Majander jävade sig vid behandlingen av stipendiet.

Utsikter inför 2022

Inga förändringar är planerade i stiftelsens grunduppgift, det vill säga forskning i ögonsjukdomar. Om verksamhetsmiljön medger det bevaras stipendiesumman på drygt 400 000 euro.

Under året kommer vi igen att satsa på medelinsamling. Tillsammans med delegationen kommer vi att överväga nya sätt att effektivisera medelinsamlingen och att öka kännedomen om Silmäsäätiö.

Till hösten 2022 planeras en föreläsning om ögonsjukdomar och behandlingen av dem. I samband med föreläsningen delas sannolikt nästa års stipendier ut.

I slutet av januari 2022 gick aktieindexen ned på global nivå. Sedan årsskiftet har USA:s aktier sjunkit med cirka 8 procent och Europas aktier med cirka 5 procent.  I synnerhet i USA har aktiekurserna i stora teknikbolag gått ned avsevärt.  Fed höjer antagligen styrräntorna flera gånger under året på grund av inflationen. Enligt den allmänna synen är den globala ekonomin fortfarande stark, liksom företagens resultat.

 

Verksamhetsberättelse 2020

STIFTELSENS 61:A VERKSAMHETSÅR

Silmäsäätiös syfte är att främja och stödja vetenskaplig forskning i ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel. För att verkställa syftet har stiftelsen delat ut stipendier och bedrivit annan verksamhet under 2020.

Silmäsäätiö är medlem i Stiftelsernas och fondernas delegation.

Stiftelsens stipendier

Hos stiftelsen söktes stipendier för totalt 547 774 euro och 265 700 euro delades ut till 19 forskare eller forskningsgrupper.

De stipendier som beviljades fördelades enligt följande:

 • stora projektstipendier (högst 50 000 euro), tre forskare
 • stipendier för 2–3 år (högst 15 000 euro), tio forskare
 • stipendier för ett år (högst 15 000), fem forskare
 • prisstipendier (3 000 euro), en forskare

Jämfört med tidigare år minskade den totala ansökningssumman och den utdelade summan. Enligt stiftelsens bedömning beror detta på två faktorer. För det första har den svåra pandemisituationen förhindrat många kliniska undersökningar och även stängt laboratorier en viss tid. För det andra finansierar stiftelsen numera, i enlighet med strategin, flera fleråriga forskningsprojekt än förut och deras ansökan har redan godkänts tidigare år.

Fokus på vilka stipendier som beviljas flyttades under verksamhetsåret i enlighet med stiftelsens mål till fleråriga stipendier.

Stiftelsen ordnade ett hybdridevenemang för utdelning av stipendier med i huvudsak distansdeltagare den 20 november 2020 i Alvar Aalto-auditoriet i Elhuset. Stipendierna delades ut av ordföranden för stiftelsens delegation Jyrki Liljeroos och stiftelsens ombud Roy Siljamäki. Vid evenemanget hölls ett föredrag av stipendiat ML (disputerat) Sanna Leinonen. Ämnet för presentationen var ”Hur behandlingen av uveit hos barn framskrider”.


Stipendier som delades ut 2020
:

 Torsten och Lea Laines fond
Professor Mika Harju, 22 500 euro
Optimering av behandlingen av glaukom.

Märta och Aarne Koskelos fond
MD Laura Knaapi, 10 000 euro
Bedömning av den faktiska storleken på perifera detaljer i ögonbotten genom ögonbottenfotografering: klinisk verifiering av en matematisk algoritm.

DI, MK Toni Tamminen, 9 200 euro
Sjukdomsmodell för åldersbetingad makuladegeneration och behandlingsbarhet med föreningar som inducerar autofagi.

MT Niko Setälä, 13 000 euro
Tårvätskans lipider vid Parkinsons sjukdom – diagnostiska möjligheter och potentiella biomarkörer.

ML Elina Rantala, 15 000 euro
Behandlingsresultat för uvealt melanom.

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Aapo Virtanen, 10 000 euro
Hur diabetes påverkar incidensen av glaukom och sjukdomsförloppet.

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Susanna Jouhi, 10 000 euro
Diagnostik, behandling och prognos för små uveala melanom.

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Henrik Bygglin, 7 500 euro
Ljuskänslighet i makula vid våt åldersbetingad makuladegeneration

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Maarit Kulmala, 15 000 euro
Sena effekter av prematuritet på synen, hälsotillståndet och välbefinnandet i vuxen ålder – prematurers hälsa i vuxen ålder, delundersökning i 35–40-årsundersökning.

Professor Salme Vannas fond
ML Paula Niinimäki, 15 000 euro
Skivepitelcancer och talgkörtelcancer i ögonlock och ögats ytliga delar i Finland.

Aleksi och Laina Patamas fond
Docent Olavi Pärssinen, 11 250 euro
Förekomsten av brytningsfel i Finland 2020.

Satu Tiivolas fond
Docent Sirpa Loukovaara, 15 000 euro
Undersökning av mekanismerna på molekylnivå vid svår diabetesretinopati – vilka nya upptäckter kan göras med hjälp av proteomik och transkriptomik?

Silmäsäätiös fond
ML Mira Siiskonen, 6 700 euro
Uveit hos barn i norra Finland.

MD Rana´a Al-Jamal, 50 000 euro
Patogenes vid strålningsretinopati och utvärdering av behandlingsalternativ för uvealt melanom efter behandling med strålplatta.

Docent Raimo Tuuminen, 15 000 euro
Blod-ögonbarriär som föremål för läkemedelsbehandling för att förhindra sena komplikationer efter starroperation.

ML Mohamed Geneid, 12 500 euro
Förhållandet mellan vissa ögonsjukdomar och diametern på näthinnans blodkärl och andra ögonmått.

ML Sonja Kiehelä, 10 000 euro
Antalet glaskropps- och näthinneoperationer och behandlingsresultat 2009–2019 vid HUS Ögonklinik.

ML Sanna Leinonen, 15 000 euro
MS och uveit.

Professor Signe Löfgrens stipendium för doktorsexamen inom ögonsjukdomar
MD Anna-Kaisa Haavisto, 3 000 euro
Ögonskador hos barn i Finland, inom idrotten och på fritiden.

 

Jubileumspublikationen Silmäsäätiö 1960–2020

I sex decennier har Silmäsäätiö finansierat forskning om ögonsjukdomar, ögonskador och synfel. Jubileumsåret uppmärksammades på stiftelsens webbplats. I samband med utdelningen av stipendier i november utgavs en 48-sidig jubileumsskrift i fyrfärg med titeln ”Silmäsäätiö 60 vuotta 1960–2020: Tieteellisellä tutkimuksella kohti parasta silmätautien hoitoa ja hyvää näkemistä”. I den ger styrelsens och delegationens ordförande och stiftelsens ombud sin syn på stiftelsens grundande och verksamhet och de olika stipendietyperna. Dessutom berättar tio forskarröster om sin banbrytande forskning som finansierats av Silmäsäätiö. Jubileumsskriften stödjer även Silmäsäätiös pågående medelinsamlingsprojekt. Skriften trycktes i 2 500 exemplar och delades ut till bland annat universitetscentralsjukhusen och riksdagsledamöter.

Donationer

Under året mottog stiftelsen totalt 14 682 euro av följande donatorer:

Insamlingen på professor Tero Kiveläs 60-årsdag 8 756 euro

Centrallaget för Handelslagen i Finland 3 000 euro

Webbplatsens gåvofunktion 2 926 euro

 

Ekonomi

Balansomslutningen vid årets slut 2020 var 16 956 200,31 euro och marknadsvärdet på stiftelsens placeringstillgångar cirka 19,4 miljoner euro. Marknadsvärdet på hela placeringsportföljen steg 4,6 procent. Alla tillgångsslag avkastade bra efter de häftiga svängningarna på investeringsmarknaden.

I slutet av året var 64,9 procent av stiftelsens placeringstillgångar placerade på aktiemarknaden, 9,3 procent på räntemarknaden, 10,2 procent i fastighetsfonder, 7,9 procent i skogsfonder och 5,2 procent i alternativa placeringar. 2,5 procent fanns i kassan.

Räkenskapsperiodens resultat inklusive självtäckande fonder uppgick till 64 105,48 euro.

 

Förvaltning

Till delegationen hör:

Kommerseråd Jyrki Liljeroos, ordförande, mandatperioden upphör år 2021
Professor Leila Laatikainen, vice ordförande, mandatperioden upphör år 2021

Professor Juhani Härmä, mandatperioden upphör år 2022
Professor Ilkka Immonen, mandatperioden upphör år 2022
Bergsråd Matti Kavetvuo, mandatperioden upphör år 2022
Docent Päivi Puska, mandatperioden upphör år 2023
Vicehäradshövding Harrieth Rydberg, mandatperioden upphör år 2022
Professor Hannu Sariola, mandatperioden upphör år 2022
Styrelsens ordförande Raimo Voipio, mandatperioden upphör år 2023

Delegationens mandatperiod är tre år.

Delegationens medlemmar betalas inga arvoden.

Årsmötet för stiftelsens delegation hölls på grund av coronaepidemin per e-post den 7 april 2020.

 

Till styrelsen hör:

 Professor Tero Kivelä, ordförande, medlem sedan år 2003, mandatperioden upphör år 2021

EM Arto Meitsalo, vice ordförande, medlem sedan år 2012, mandatperioden upphör år 2022
Docent Anna Majander, medlem sedan år 2017, mandatperioden upphör år 2023
Docent Jukka Moilanen, medlem sedan år 2019, mandatperioden upphör år 2022
EM Sami Saarnio, medlem sedan år 2020, mandatperioden upphör år 2023
EM, juris kandidat Pauliina Rannikko, medlem sedan år 2015, mandatperioden upphör år 2021

Styrelsens medlemmar har en mandatperiod på tre år. Till styrelsens medlemmar betalas inga arvoden.

Stiftelsens styrelse höll nio möten under året.

 

Silmäsäätiös revisor:

Stiftelsens revisor år 2020 var revisionssamfundet BDO Oy, och ansvarig revisor CGR, OFGR Ari Lehto.

Silmäsäätiös ombud och ekonomiförvaltning:

Stiftelsens ombud på deltid var politices magister Roy Siljamäki. Stiftelsens kontor fanns på Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors.

Stiftelsens bokförare är sedan början av år 2015 Tiliaktiiva Oy.

Silmäsäätiös doktorforskarpool

Silmäsäätiö är med i en doktorforskarpool för stiftelser som stödjer forskning om ögonsjukdomar.

Utöver Silmäsäätiö ingår följande stiftelser i poolen:

Evald och Hilda Nissis stiftelse
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnrooths stiftelse
Ögon- och vävnadsbankstiftelsen

Doktorforskarpoolen är avsedd att främja ögonforskarnas forskningsarbete utomlands efter doktorsexamen i medicin, filosofi eller annan disciplin. Stipendium kan beviljas en ung forskande läkare eller en annan ögonforskare som doktorerat, för klinisk forskning eller grundforskning.

 

Händelser i närståendekretsen

Till stiftelsens ombud har 37 703 euro betalats i lön och förmåner.

Stipendier har inte beviljats till närståendekretsen.

Utsikter för år 2021

Inga förändringar är planerade i stiftelsens grunduppgift, det vill säga forskning i ögonsjukdomar. Om verksamhetsmiljön medger det höjs stipendiesumman till 360 000 euro. På grund av det minskade antalet stipendieansökningar under pandemiåret 2020 kan de beviljade stipendierna år 2021 om så krävs undantagsvis överskrida denna nivå.

År 2021 delar Silmäsäätiö ut Mauno Vannas-medaljen tillsammans med Finlands Ögonläkarförening, på grund av pandemin sannolikt i samband med föreningens höstmöte.

Under 2021 kommer vi att satsa på medelinsamling, utveckling av den externa kommunikationen och den nya webbplatsens sökoptimering. Efter coronaepidemin planerar vi en serie med offentliga föreläsningar, där vi även berättar Silmäsäätiös 60-åriga historia.

 

 

Verksamhetsberättelse år 2019

STIFTELSENS 60:E VERKSAMHETSÅR

Silmäsäätiös syfte är att främja och stödja vetenskaplig forskning i ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel. För att verkställa syftet har stiftelsen utdelat stipendier under år 2019. Silmäsäätiö är medlem i Stiftelsernas och fondernas delegation.

 

Stiftelsens stipendier

Hos stiftelsen söktes stipendier för totalt 876 085 euro och 344 950 euro utdelades till 23 forskare.

De stipendier som beviljades fördelades enligt följande:

 • stora projektstipendier (högst 50 000), sex stycken
 • stipendier för 2–3 år (högst 15 000 euro), nio stycken
 • stipendier för ett år (högst 15 000), sex stycken
 • prisstipendier (högst 3 000 euro), två stycken

Fokus i beviljade stipendier flyttades i enlighet med stiftelsens mål till fleråriga stipendier.

Stiftelsen ordnade utdelning av stipendier den 21 november 2019 i Biomedicums föreläsningssal. Stipendier utdelades av ordförande för stiftelsens delegation Jyrki Liljeroos och stiftelsens ombud Roy Siljamäki.

Vid utdelningen hölls en presentation av stipendiemottagaren, professorn i ögonsjukdomar Kai Kaarniranta. Ämnet för presentationen: ”Hur makuladegeneration i ögonbottnen kan hindras och bromsas upp”

Stipendier som utdelades år 2019 hittar man här Stipendier

 

Donationer

Under året mottog stiftelsen totalt 3 160 euro av följande donatorer:

Mary och Georg C Ehrnrooths Stiftelse 2.000 euro
Santen Abp 1.000 euro
Privata donatorer 160 euro

 

Ekonomi

Slutsumman i stiftelsens balansräkning år 2019 var 16 847 646,36 euro och marknadsvärdet på stiftelsens placeringstillgångar cirka 18,6 miljoner euro. Marknadsvärdet på hela placeringsportföljen steg 11,05 procent inklusive förvaltningkostnader och betalda stipendier. Alla tillgångsslag avkastade bra år 2019.

I slutet av året var 64,1 procent av stiftelsens placeringstillgångar placerade på aktiemarknaden, 8,8 procent på räntemarknaden, 10,5 procent i fastighetsfonder, 8,0 procent i skogsfonder och 5,4 procent i alternativa placeringar. 3,2 procent fanns i kassan.

Räkenskapsperiodens resultat inklusive självtäckande fonder var 1 676 870,63 euro.

I Silmäsäätiös balansräkning har hittills separat redovisats den självtäckande Märta och Aarne Koskelos fond. Fonden har nu upptagits i stiftelsens balansräkning. Fondens tillgångar och skulder har upptagits i stiftelsens motsvarande balansposter och fondens eget kapital har lagts till som en separat Märta och Aarne Koskelos fond till stiftelsens eget kapital. Styrelsen har bedömt grunderna för sammanförandet och konstaterat att fondens syfte är förenligt med stiftelsens syfte och att fondens urkund inte hindrar att fonden förenas med stiftelsens balansräkning. Fondens placeringsverksamhet har alltid skötts enhetligt med stiftelsens övriga placeringsverksamhet och till fonden har hänförts en andel motsvarande dess kapital av stiftelsens allmänna kostnader. Sammanförandet med stiftelsens balansräkning påverkar inte utdelningen av stipendier från Märta och Aarne Koskelos fond utan även det här görs i enlighet med grundarnas vilja.

 

Förvaltning

Till delegationen hör:

Kommerseråd Jyrki Liljeroos, ordförande, mandatperioden upphör år 2021
Professor Leila Laatikainen, vice ordförande, mandatperioden upphör år 2021

Professor Juhani Härmä, mandatperioden upphör år 2022
Professor Ilkka Immonen, mandatperioden upphör år 2022
Bergsråd Matti Kavetvuo, mandatperioden upphör år 2022
Professor Ilkka Raivio, mandatperioden upphör år 2020
Vicehäradshövding Harrieth Rydberg, mandatperioden upphör år 2022
Professor Hannu Sariola, mandatperioden upphör år 2022
Professor Ahti Tarkkanen, mandatperioden upphör år 2020
Styrelsens ordförande Raimo Voipio, mandatperioden upphör år 2020

Delegationens mandatperiod är tre år.

Delegationens medlemmar betalas inga arvoden.

Årsmötet för stiftelsens delegation hölls den 20 mars i Biomedicum.

 

Till styrelsen hör:

Professor Tero Kivelä, ordförande, medlem sedan år 2003, mandatperioden upphör år 2021
EM Heikki Ala-Ilkka, vice ordförande, medlem sedan år 2012, mandatperioden upphör år 2020

Docent Anna Majander, medlem sedan år 2017, mandatperioden upphör år 2020
Docent Jukka Moilanen, medlem sedan år 2019, mandatperioden upphör år 2022
EM Arto Meitsalo, medlem sedan år 2014, mandatperioden upphör år 2022
EM, juris kandidat Pauliina Rannikko, medlem sedan år 2015, mandatperioden upphör år 2021

Styrelsens medlemmar har en mandatperiod på tre år.
Till styrelsens medlemmar betalas inga arvoden.
Stiftelsens styrelse höll sju möten under året.

Silmäsäätiös revisor:

Stiftelsens revisor år 2019 var revisionssamfundet BDO Oy, och ansvarig revisor CGR, OFGR Ari Lehto.

Silmäsäätiös ombud och ekonomiförvaltningspersonal:

Stiftelsens ombud på deltid var politices magister Roy Siljamäki. Stiftelsens kontor fanns på Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors.

Stiftelsens bokförare är från början av år 2015 Tiliaktiiva Oy.

 

Silmäsäätiös doktorforskarpool

I januari 2019 grundade fem stiftelser som stöder forskning i ögonsjukdomar en doktorforskarpool för att stöda forskning i ögonsjukdomar.
I poolen ingår följande stiftelser:

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnroths stiftelse
Silmä- ja kudospankkisäätiö
Silmäsäätiö

Doktorforskarpoolen är avsedd att främja ögonforskarnas forskningsarbete utomlands efter doktorsexamen i medicin, filosofi eller annan disciplin. Stipendium kan beviljas en ung forskande läkare eller en annan ögonforskare som doktorerat, för klinisk forskning eller grundforskning.

Våren 2019 beviljade doktorforskarpoolen det första stipendiet på 48 000 till filosofie doktor Tatu Lajunen. Ämnet för hans forskning är: Valoaktivoitavat silmälääkkeenkantajat kontrolloituun lääkkeenvapautukseen: in vivo (Ljusaktiverade ögonläkemedelsbärare i kontrollerad läkemedelsfrisättning: in vivo). Forskningen genomförs vid Tokyo University of Pharmacy & Life Sciences.

 

Händelser i närståendekretsen:

Till stiftelsens ombud har betalats lön och förmåner 33 654,37 euro.

Till närståendekretsen har inte beviljats stipendier.

 

Utsikter för år 2020

Inga förändringar är att vänta i stiftelsens grunduppgift, det vill säga forskning i ögonsjukdomar. Silmäsäätiös nya webbplats lanseras våren 2020. Under året satsar vi särskilt på extern kommunikation och medelinsamling.