Beviljade stipendier

 

Ögonstiftelsen har verkat i över 60 år. Under den tiden har stiftelsen högaktat grundarnas vilja med att dela ut stipendier för mångsidig forskning i ögonhälsa åt möjligast många ögonläkare. Under sex årtionden har stiftelsen delat ut stipendier motsvarande ett nuvärde på över 8 miljoner euro. Detta har möjligjorts av donationer och avkastningen på dessa. Även i framtiden är donationer mycket upskattade.

 

Ögonstiftelsens stipendier kan indelas i tre kategorier:

  1. Två- och treåriga stipendier
  2. Ettåriga stipendier
  3. Stora projektstipendier åt forskningsprojekt

Stiftelsen delar ytterligare årligen ut Signe Löfgrens 3000 euros prisstipendium åt alla läkare som det senaste året disputerat inom ögonsjukdomar.

 

TVÅ- OCH TREÅRIGA STIPENDIER

Som stödform föredrar Silmäsäätiö två- och treåriga stipendier för forskning på heltid. De som t.ex. skriver en doktorsavhandling eller forskar i ett flerårigt projekt slipper då skicka in en detaljerad årlig ansökan, utan andra och tredje årets bidrag betalas emot en godkänd forskningsredogörelse.

Ett flerårigt stipendiums storlek kan vara maximalt 15 000 euro per år.

 

ETTÅRIGA STIPENDIER

Ettåriga stipendier används för att stödja doktorsavhandlingar i deras slutskede samt andra forskningar som sökanden antar bli färdiga inom ett år.

Ettåriga stipendiers storlek kan vara maximalt 15 000 euro.

 

STORA PROJEKTSIPENDIER ÅT FORSKNIGSPROJEKT 

Denna stödform är framförallt tänkt som ett ettårigt stipendium för forskningsgrupper.

Ögonstiftelsen vill framförallt stödja banbrytande forskning och grupper med yngre forskare.

Forskningstipendiet kan användas som stöd till forskningsgruppens dragare och övriga medlemmars lönekostnader, men även till övriga kostnader som t.ex. forskningsutrustning och resekostnader. Forskaren som fått stipendiet uppgör ett avtal med  sin forskningsinstitution.

Et stort projektstipendium brukar inte vara större än 50 000 euro.

 

 

Ögonstiftelsens styrelse beslöt hösten 2021 att dela ut stipendier för 481 950 euro.

Beviljade stipendier för 2022

 

TVÅ- OCH TREÅRIGA STIPENDIER
                   90 950 euro

ML Anni Stadigh, 5 000 euro
“Utveckling, framskridande och behandling av glaukom i ögon med uvealt melanom”

MD Laura Knaapi, 10 000 euro
“Bedömning av den faktiska storleken på perifera detaljer i ögonbotten genom ögonbottenfotografering: klinisk verifiering av en matematisk algoritm”

MD Niko Setälä, 13 000 euro
“Tårvätskans lipider vid Parkinsons sjukdom – diagnostiska möjligheter och potentiella biomarkörer”

ML Maarit Kulmala, 15 000 euro
ML Maarit Kulmala, 15 000 euro
“Sena effekter av prematuritet på synen, hälsotillståndet och välbefinnandet i vuxen ålder – prematurers hälsa i vuxen ålder, delundersökning i 35–40-årsundersökning”

ML Paula Niinimäki, 15 000 euro
“”Skivepitelcancer och talgkörtelcancer i ögonlock och ögats ytliga delar i Finland”

Docent Olavi Pärssinen, 11 250 euro
“Förekomsten av brytningsfel i Finland 2020”

ML Mira Siiskonen, 6 700 euro
“Uveit hos barn i norra Finland”

ML Sanna Leinonen, 15 000 euro
“MS och uveit”

 

ETTÅRIGA STIPENDIER
           98 500 euro

MD Anu Vaajanen, 5 000 euro
“Ögats lokala renin-angiotensinsystem – nytt objekt för utveckling av glaukomläkemedel?”

ML Marianne Ala–Kauhaluoma, 15 000 euro
“Undersökningsfynd i ögon hos patienter med halsåderförträngning före och efter halsartärkirurgi”

ML Aapo Virtanen, 4 500 euro
“Diabetes och statinernas förhållande till incidensen av öppenvinkelglaukom, dess framskridande och resultaten av kirurgisk vård”

ML Joonas Wirkkala, 13 000 euro
“Nuvarande vård av svår diabetisk näthinnesjukdom och effekten på synförmågan”

ML Ahmad Sahraravand, 6 000 euro
“Ögonskador hos personer i arbetsför ålder och äldre i södra Finland – orsaker, typer av skador och kostnader”

ML Joel Pitkänen, 7 000 euroa
“Storleken och formen på synnervspapillen och de faktorer som påverkar detta i norra Finlands födelsekohort”

MD Susanna Jouhi, 7 500 euro
“Behandling av små uveala melanom”

ML Niko Viskari, 4 500 euro
“Keratit orsakad av bältros vid HUS klinik för ögonsjukdomar”

DI, LK Toni Tamminen, 4 500 euro
“Sjukdomsmodell för åldersbetingad makuladegeneration och behandlingsbarhet med föreningar som inducerar autofagi”

ML Olli Ala–Fossi, 13 000 euro
“Prognostiska faktorer för upprepade hornhinnetransplantationer”

ML Terhi Ollila, 7 000 euro
“Resultat av behandling av våt åldersbetingad makuladegeneration i ögonbotten och faktorer som påverkar resultaten på befolkningsnivå”

ML Kalle Nummi, 7 000 euro
“Retinoblastom i Finland 1964–2014”

ML Anna Schlenzka, 4 500 euro
“Ögonsymtom och -fynd hos patienter med ansiktsfrakturer i HUS-området 2013–2018, retrospektiv studie”

 

STORA PROJEKTSIPENDIER ÅT FORSKNIGSPROJEKT
                               274 500 euro

MD, assisterande professor Sirpa Loukovaara, 50 000 euro
“Kärlinväxning, inflammations- och ärrprocesser – forskning om mekanismerna för PDR och PVR bakre sjukdomar som orsakar blindhet”

Professor Kai Kaarniranta, 40 000 euro
“Fettsyrornas betydelse för att celler på ögats yta ska må bra”

Docent Anna Majander, 25 000 euro
“Infantilt hemangiom i ögonregionen”

Professor Nina Hautala, 25 000 euro
“Resultat av långtidsuppföljning av anti-VEGF-behandling av diabetiskt makulaödem och våt åldersbetingad makuladegeneration”

Docent Hannele Uusitalo–Järvinen, 30 000 euro
“Kontinuerlig bedömning av data i ögonsjukdomarnas reala värld”

Docent Joni Turunen, 50 000 euro
“Oförklarliga ärftliga ögonsjukdomar”

ML Sonja Kiehelä, 4 500 euro
“Antalet glaskropps- och näthinneoperationer och behandlingsresultat 2009–2019 vid HUS Ögonklinik”

Docent Paula Summanen, 50 000 euro
“Screeningavbildning och uppföljande avbildning av diabetesretinopati som ordnas av HUS Ögonsjukdomar samt maskininlärning (HUSDRML)”

 

PROFESSOR SIGNE LÖFGRES PRISSTIPENDIUM ÅT ALLA LÄKARE SOM DET SENASTE ÅRET DISPUTERAT INOM ÖGONSJUKDOMAR
                                                                                             18 000 euro


MD Sanna Leinonen, 3 000 euro
“Behandling och komplikationer av uveit vid barnreumatism”

MD Susanna Jouhi, 3 000 euro
“Diagnostik och behandling för små uveala melanom”

MD Elina Rantala, 3 000 euro
“Diagnos och överlevnad vid spritt uvealt melanom”

MD Juha–Matti Lindholm, 3 000 euro
“Förebyggande och behandling av komplikationer efter starroperation”

MD Reeta Danni, 3 000 euro
“Cystiskt makulaödem hos diabetiker efter starroperation”

MD Kati Ådjers, 3 000 euro
“Genetik för signalsubstanser för inflammation vid atopi och astma hos vuxna”

 

  

Ögonstiftelsens styrelse beslöt hösten 2020 att dela ut stipendier för 265 700 euro.

Beviljade stipendier för 2021

 

TVÅ- OCH TREÅRIGA STIPENDIER

ML Susanna Jouhi, 10 000 euro
”Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste”

ML Paula Niinimäki, 15 000 euro
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa”

ML Maarit Kulmala, 15 000 euro
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä – Pikkukeskosen terveys aikuisiässä – 35-40-vuotistutkimuksen osatutkimus”

ML Henrik Bygglin, 7 500 euro
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa”

ML Mira Siiskonen, 6 700 euro
“Lasten uveitiitit Pohjois-Suomessa”

MD Laura Knaapi, 10 000 euro
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmänpohjan valokuvasta: Matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi

MD Niko Setälä, 13 000 euro
”Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit”

Docent Olavi Pärssinen, 11 250 euro
”Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020”

Docent Raimo Tuuminen, 15 000 euro
” Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi”

ML Sanna Leinonen, 15 000 euro
MS-tauti ja uveiitti”

 

ETTÅRIGA STIPENDIER

DI, LK Toni Tamminen, 9 200 euro
”Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä”

ML Aapo Virtanen, 10 000 euro
”Diabeteksen vaikutus glaukooman ilmaantuvuuteen ja taudin kulkuun”

ML Mohamed Geneid, 12 500 euro
”Verkkokalvon verisuonten läpimitan ja muiden silmän mittojen suhde eräisiin silmätauteihin”

ML Elina Rantala, 15 000 euro
”Suonikalvoston melanooman hoitotulokset”

ML Sonja Kiehelä, 10 000 euro
”Pediatristen lasiais- ja verkkokalvokirurgisten leikkausten määrä ja hoitotulokset
vuosina 2009–2019 HUS Silmäklinikalla”

 

STORA PROJEKTSIPENDIER ÅT FORSKNIGSPROJEKT 

Docent Sirpa Loukovaara, 15 000 euro
”Vaikea-asteisen diabeettisen retinopatian molekyylitason mekanismien tutkimus – Mitä uutta proteomiikan ja transkriptomiikan avulla saadaan selville?”

MD Rana’a Al Jamal, 50 000 euro
”Säteilyretinopatian patogeneesi ja hoitovaihtoehtojen arviointi suonikalvoston melanoomassa sädelevyhoidon jälkeen”

Professor Mika Harju, 22 550 euro
”Glaukoomahoidon optimointi”

 

Signe Löfgrens prisstipendium

MD Anna-Kaisa Haavisto, 3 000 euro
”Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla”

 

Silmäsäätiös stipendier för 2020

Torsten och Lea Laines fond
ML Elina Karvonen, 12 000 euro
Glaukooman seulonta pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa.

Docent Ville Saarela, 20 000 euro
Varhaisten glaukoomamuutosten seulonta nuorilla aikuisilla.

Märta och Aarne Koskelos fond
MD Laura Knaapi, 10 000 euro
Silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioiminen silmäpohjavalokuvasta: matemaattisen algoritmin kliininen verifiointi.

Diplomingenjör, MK Toni Tamminen, 9 000 euro
Silmänpohjan ikärappeuman tautimalli ja hoidettavuus autofagiaa indusoivilla yhdisteillä.

MD Niko Setälä, 13 000 euro
Kyynelnesteen lipidit Parkinsonin taudissa – diagnostiset mahdollisuudet ja potentiaaliset biomarkkerit.

ML Elina Rantala, 10 000 euro
Suonikalvoston melanooman hoitotulokset.

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Aapo Virtanen, 10 000 euro
Statiinien merkitys glaukoomakirurgiassa.

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Susanna Jouhi, 10 000 euro
Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste.

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Henrik Bygglin, 7 500 euro
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa.

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Maarit Kulmala, 15 000 euro
Pikkukeskosuuden myöhäisvaikutukset näköaistiin, terveydentilaan ja hyvinvointiin aikuisiässä –   pikkukeskosen terveys aikuisiässä, 35-40 -vuotistutkimuksen osatutkimus.

Professor Salme Vannas fond
ML Paula Niinimäki, 15 000 euro
Silmäluomien ja silmän pintaosien okasolusyöpä ja talirauhassyöpä Suomessa.

Aleksi och Laina Patamas fond
Docent Olavi Pärssinen, 11 250 euro
Taittovirheiden esiintyminen Suomessa 2020.

Satu Tiivolas fond
Docent Sirpa Loukovaara, 35 000 euro
Vaikea-asteisen diabeettisen retinopatian molekyylitason mekanismien tutkimus – mitä uutta proteomiikan ja transkriptomiikan avulla saadaan selville?

Silmäsäätiös fond
Professor Nina Hautala, 20 000 euro
Diabeettisen retinopatian automaattinen tunnistaminen tekoälyn avulla.

ML Mira Siiskonen, 6 700 euro
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa.

Professor Kai Kaarniranta, 45 000 euro
Autofagiageenit ja epigenetiikka silmänpohjan ikärappeumassa.

MD Rana´a Al-Jamal, 12 000 euro
1 – Suonikalvon melanooma yli 80-vuotiailla: kliiniset ominaisuudet, prognoosi ja hoidon tulokset
2 – Ennustetut suuntaukset retinoblastooman esiintymisessä Lähi-idän ja Afrikan alueella.

ML Niko Viskari, 7 500 euro
Herpesryhmän virusten aiheuttamien sarveiskalvotulehdusten PCR-diagnostiikka ja kyynelnesteen proteomiikka.

Docent Raimo Tuuminen, 15 000 euro
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi.

Docent Johanna Liinamaa, 20 000 euro
Kuivasilmäisyys Pohjois-Suomen syntymäkohortissa: kyynelnesteen laadullinen ja määrällinen tutkimus.

MD Joni Turunen, 35 000 euro
Selvittämättömät harvinaiset perinnölliset silmäsairaudet.

Professor Signe Löfgrens stipendium för doktorsexamen inom ögonsjukdomar
MD Mika Siuko, 3 000 euro
Näköhermotulehduksen ja neuromyelitis optican kliininen kuva ja genetiikka.

MD Sakari Suominen, 3 000 euro
Syvä sklerektomia.

 

Beviljade stipendier totalt 344 950 €

 

Silmäsäätiös stipendier för 2019

Torsten och Lea Laines fond
MD Anu Vaajanen, 15.000€
Glaukoomahoidon kehittäminen ja arkivaikuttavuuden mittaaminen

ML Anni Stadigh, 9.000€
Glaukooman kehittyminen,eteneminen ja hoito uveamelanooma silmissä

Märta och Aarne Koskelos fond
Docent HanneleUusitalo-Järvinen, 15.000 €
Verkkokalvon uudissuonimuodostus ja arpireaktio

MD Laura Knaapi, 15.000€
Uusia näkökulmia reaktioaikaperimetriaanja algoritmin kehittäminen silmänpohjan perifeeristen yksityiskohtien todellisen koon arvioimiseksi silmänpohjan valokuvasta

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Mira Siiskonen, 6.700€
Lasten uveiitit Pohjois-Suomessa

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Erika Lehtola, 8.000€
Tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyminen tyypin 1 diabetes mellitus -potilailla

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Anna-Kaisa Haavisto,8.000 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Susanna Jouhi, 8.500€
Pienten suonikalvon melanoomien hoito ja ennuste

Professor Salme Vannas fond
ML Riku Arvola, 9.000 €
Silmän sarveiskalvokudoksen paraneminen

Aleksi och Laina Patamas fond
ML Ahmad Sahraravand, 9.000€
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Silmäsäätiös fond
Docent SirpaLoukovaara, 50.000 €
Anti-VEGF ja diabeetikon vaikea-asteinen uudissuonimuodostus

Docent Jukka Moilanen,50.000 €
Haihtumista estävä jaanti-inflammatorinen ulkoinen hoito kuivan silmän syndroomaa varten

Professor NinaHautala, 25.000 €
Diabeettinen retinopatia

MD Johanna Liinamaa, 25.000€
Pohjois-Suomen syntymäkohortin silmätutkimus 2MD Rana’a Al-Jamal, 15.000€
Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus

MD Kustaa Hietala, 15.000€
Koneoppiminen silmänpohjakuvien analysoimisessa

Docent Raimo Tuuminen,15.000 €
Veri-silmäeste lääkehoidon kohteena kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden estämiseksi

LT Toni Tamminen, 10.000€
Sirkadiaanirytmi ja pinosylviinihoito silmänpohjan ikärappeuman ehkäisemisessä geenimuunnelluillahiirillä

MD Elina Rantala, 10.000€
Ylävatsan kaikukuvauksen ja tietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeiden toteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa

ML Mamunur RashidMohammed, 10.000 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

ML MarianneAla-Kauhaluoma, 10.000 €
Silmälöydökset kaulavaltimotautipotilailla, joille tehdään valtimoleikkaus: toimenpiteen vaikutus silmän toimintaan ja rakenteeseen

ML Tero Ovaskainen, 4.000€
Aflibersepti-lääkeinjektion terveyshyödyt ja kustannusvaikuttavuus kosteassa ikärappeumassa

Professor Signe Löfgrens stipendium för doktorsexamen inom ögonsjukdomar

MD Laura Knaapi, 3.000 €
Verkkokalvonrakenteiden koon määrittäminen: tutkimus silmänpohjavalokuvan suurennoksesta ja sen soveltamisesta reaktioaikaperimetrian kehittämiseen

MD Hanna-Mari Jauhonen, 3.000 €
Cis-urokaanihapon vaikutus silmän pinnan terveyteen

 

Beviljade stipendier totalt 342 200 €

 

Silmäsäätiös stipendier för 2018

Märta och Aarne Koskelos fond
Professor Nina Hautala, 15.000 €
UveiititPohjois-Suomessa

Torsten och Lea Laines fond
Docent Ville Saarela, 30.000 €
Glaukooman riskitekijätpohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.000 €
Potilaan silmätutkimusennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto HeCES-BEST tutkimuksessa

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Mari Mansikkamäki, 7.500 €
Näköhermon nystyäympäröivien suonikalvon melanoomien hoitotulokset Suomessa

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Riku Arvola, 8.000 €
Silmänsarveiskalvokudoksen paraneminen

Professori Erkki Tuovisen rahasto
LL Susanna Jouhi, 8.000 €
Pientensuonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

Professori Salme Vannaksen rahasto
LL Mamunur Rashid Mohammed, 8.000 €
Suonikalvostonmelanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Aleksi och Laina Patamas fond
ML Elina Rantala, 8.000 €
Ylävatsan kaikukuvauksen jatietokone- tai magneettikuvauksen yhtäpitävyys suonikalvoston melanooman etäpesäkkeidentoteamishetkellä ja sen merkitys levinneen taudin nopeassa hoidon aloituksessa

Silmäsäätiös fond
Docent Sirpa Loukovaara, 50.000 €
Diabeetikonvaikea-asteinen verkkokalvosairaus – potentiaaliset kliiniset lääkekehityskohteet

Docent Jukka Moilanen, 45.000 €
Samanaikaisestihaihtumista estävä ja kuivumiselta suojaava ulkoinen hoito kuivan silmänsyndroomaa varten

Docent Paula Summanen, 35.000 €
Silmänpohjanverisuonivaurio, valtimonkovetustauti ja retinopatia: diabetes ja muut vaaratekijät, vuorovaikutus ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

MD Rana’a Al-Jamal, 25.000 €
1-Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2-BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinentutkimus

Professor Kai Kaarniranta, 20.000 €
Autofagia lääkehoidonkohteena silmänpohjan ikärappeuman kantasolumallissa

Dosent Olavi Pärssinen, 20.000 €
Likinäköisyystutkimus

ML Mika Siuko, 8.000 €
Lymfosyyttienklonaliteettitutkimus näköhermotulehduksessa – jatkotutkimus

ML Ari-Pekka Ylilehto, 8.000 €
Neuvolaseulonnanonnistuminen heikkonäköisyyden tunnistamisessa ja hoidon tulokset Pirkanmaalla

ML Laura Knaapi, 2.500 €
Verkkokalvonyksityiskohtien koon määrittäminen silmänpohjavalokuvan avulla ja reaktioaikaan perustuvan näkökenttätutkimuksen kehittäminen
Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

MD Asta Hautamäki, 3.000 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoidossa käsiteltävien verisuonten kasvutekijää estävien lääkkeiden tehoon vaikuttavat geneettiset tekijät

MD Niko Kivinen, 3.000 €
Autofagian merkitys silmänpohjan ikärappeumalle

MD Minna Helin-Toiviainen, 3.000 €
Sidekalvon histopatologisten muutosten ennusteellinen merkitys primaarista avokulmaglaukoomaa ja eksfoliaatioglaukoomaa sairastavien potilaiden syvän sklerektomian ennusteelle

MD Pasi Vottonen, 3.000 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoverisuonikasvutekijän estäjillä: neurofysiologiasta kustannusvaikuttavuuteen

MD Kyösti Vihanninjoki, 3.000 €
Heidelberg Retina Tomograph glaukooman diagnostiikassa

 

Beviljade stipendier totalt 335 000 €

 

 

Silmäsäätiös stipendier för 2017

Märta och Aarne Koskelos fond
MD Riku Koivusalo, 15.000 €
Silmänpainettaalentavan Molteno3- implantin vaikutus sarveiskalvoon

MD Rana’a Al-Jamal, 15.000 €
1- Lasten januorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinentutkimus

Professor John Gustaf Lindbergin fond
ML Kalle Nummi, 7.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964-2014

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Mohammed Mamunur Rashid, 8.500 €
Suonikalvostonmelanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Fabian Kananen, 8.500 €
Verkkokalvon Ikärappeumamuutokset monozygoottisilla kaksosilla, epigeneettisten ja elämäntapaerojen merkitys.

Professor Salme Vannas fond
ML Ahmad Sahraravand, 8.500 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Aleksi och Laina Patamas fond
ML Mika Siuko, 8.500 €
Lymfosyyttienklonaliteettitutkimus näköhermon tulehduksessa.

Silmäsäätiös fond
MD Joni Turunen , 50.000 €
Suonikalvostonmelanooman perinnölliset riskitekijät

Professor Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagigeenit ja miRNA kosteassa silmänpohjan ikärappeumassa

Docent Nina Hautala, 35.000 €
Diabeettisenretinopatian varhaisdiagnostiikan kehittäminen:
Retinanmorfologiset muutokset ja niiden molekulaarinen säätely

MD Virva Hannula, 15.000 €
Kosteasilmänpohjan ikärappeuma ja elämänlaatu

Docent Johanna Liinamaa, 15.000 €
Verkkokalvonverisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Doktor i medicine och kirurgi, docent Paula Summanen, 15.000€
Silmänpohjanverisuonivaurio
Valtimonkovetustauti ja retinopatia: tyypin 1 ja 2 diabetes ja muut vaaratekijät, vuorovaikutus ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

MD Tiina Leivo, 10.000 €
Silmäluomi-kyyneltie- ja orbitavammat

ML Marianne Ala-Kauhaluoma, 8.500 €
Potilaansilmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian, prospektiivinen aineisto

ML Anna-Kaisa Haavisto, 8.500.€
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

ML Paula Niinimäki, 8.500 €
Silmäluomienokasolusyöpä Suomessa

MD Ilpo Tuisku, 8.000 €
Perinnöllinen sarveiskalvon eroosio-rappeuman fenotyypin ja genetiikka

ML Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näönalueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijän estäjähoidonaikana

ML Joel Pitkänen, 6.000 €
Papillankoko ja muoto: siihen vaikuttavat tekijät, korrelaatio kognitioon ja koulutustasoon, hypoplasian riskitekijät ja yhteys hermosäiekerroksenpaksuuteen Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohorttitutkimuksessa

ML Antti Riikonen, 6.000 €
Sarveiskalvotunto-kliininen tutkimus valikoiduissa potilasryhmissä

ML Olli Viitanen, 5.000 €
Visuaalisentoimintakyvyn ja ajoterveyden arviointi Ocusweep-laitteella silmänpohjanikärappeumaa sairastavilla potilailla

ML Laura Knaapi, 2.500 €
Silmäntaittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentänmittaustuloksiin

Professor Signe Löfgrens stipendium för doktorsexamen inom ögonsjukdomar 
MD Susanna Porela-Tiihonen, 3.000 €
Kaihileikkauksenjälkeinen toipuminen

MD Virva Hannula, 3.000 €
Diabeettisen retinopatian esiintyminen ja vaikutus sosiaaliseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun tyypin 1diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla aikuisilla

 

Bevijade stipendier totalt  313.500 €

 

Silmäsäätiös stipendier för 2016

Torsten och Lea Laines fond
Docent Mika Harju, 13 000 €
Syvä sklerektomian pitkäaikaistulosten selvitys 5 vuotta leikkauksen jälkeen

Märta och Aarne Koskelos fond
Docent Johanna Liinamaa, 13.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Docent Sirpa Loukovaara, 15.000 €
Proliferatiivisen diabeettisen retinopatian molekulaarinen patogeneesi –
Potentiaaliset lääkekehityskohteet

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Kalle Nummi, 7.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964-2014

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutosten ja HLA-riskitekijöiden vaikutukset limbaalisissa tulehdussairauksissa

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Mohammed Mamunur Rashid, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Petteri Ylinen, 7.500 €
Kaihileikkauksen myöhäiskomplikaatioiden esiintyvyys, niihin altistavat tekijät ja ennakoivan hoidon optimointi

Professor Salme Vannas fond
ML Satu Haikonen, 7.500 €
Uusia menetelmiä verkkokalvon dynaamisten verisuonimittausten analysointiin ja tulkintaan

Aleksi och Laina Patamas fond
ML Marianne Ala-Kauhaluoma, 7.500 €
Potilaan silmätutkimus ennen ja jälkeen kaulavaltimokirurgian ja
verkkokalvon verisuonitukokset HUS- alueella

Silmäsäätiös fond
MD Rana’a Al-Jamal, 45.000 €
1- Lasten ja nuorten suonikalvoston melanooman geneettinen tausta. Monikeskustutkimus
2- BAP1 proteiinipuutoksen etsiminen suonikalvoston melanoomasta. Kahdenvälinen tutkimus

Professor Kai Kaarniranta, 30.000 €
Autofagia silmänpohjan ikärappeuman lääkityksen kohteena

Doktor i medicine och kirurgi Olavi Pärssinen, 25.000 €
Likinäköisuustutkimus

Docent Nina Hautala, 20.000 €
Diabeettisen retinopatian seulonnan ja komplikaatioiden varhaisdiagnostiikan
kehittäminen

Docent Paula Summanen, 13.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa: valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja muutosten yhteys muihin elinmuutoksiin

MD Joni Turunen, 13.000 €
Suonikalvoston melanoomalle altistavat perinnölliset tekijät

Professor Juha Holopainen, 9.500€
Sarveiskalvon tulehdus

ML Anna-Kaisa Haavisto, 7.500 €
Suomalaiset silmävammat lapsilla, urheilussa ja vapaa-ajalla

ML Asta Hautamäki, 7.500 €
Soluviestinnän välittäjäaine interleukiini-8:n tuotanto kosteaa ikärappeumaa sairastavilla potilailla

ML Antti Hemminki, 7.500 €
Lasten näöntutkimuspelin kehittäminen ja luotettavaksi tutkimismenetelmäksi todistaminen

ML Veli-Matti Kuronen, 7.500 €
Idiopaattinen orbitan inflammaatio (IOI) suomalaisessa väestössä

ML Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

ML Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Francesco Dragoni, 5.000 €
TRAIL-proteiinin rooli silmän pinnan homeostaasissa

Mohamed Geneid, 5.000 €
Verkkokalvon verisuonien, hermosäiekerroksen ja makulan paksuuden sekä muiden silmän rakenteiden yhteys silmäsairauksiin Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimuksessa

ML Niko Kivinen, 5.000 €
Aiheuttaako kollageeni 18 puutos hiirillä ikääntymiseen liittyen verkkokalvon pigmenttiepiteelin toimintahäiriöitä?

ML Minna Kumpula, 5.000 €
Kaihin ja jälkikaihin vaikutus silmän verkkokalvon OCT (Optical Coherence Tomography) -kuvauksiin

ML Juha-Matti Lindholm, 5.000 €
Anti-VEGF hoito silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

ML Ahmad Sahraravand, 5.000 €
Työikäisten ja vanhusten silmävammat Etelä-Suomessa – aiheuttajat, vammatyypit ja kustannukset

Professor Signe Löfgrens stipendium för doktorsexamen inom ögonsjukdomar
MD Elina Koskela, 3.000.€
Aivovaltimoaneurysmien neuro-oftalmologiset manifestaatiot

 

Beviljade stipendier totalt 314.500 €

 

Silmäsäätiös stipendier för 2015

Torsten och Lea Laines fond
Docent Ville Saarela, 17.500 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

Märta och Aarne Koskelos fond
MD Merja Hurskainen, 13.000 €
Kollageenin XV ja XVIII merkitys proliferatiivisessa diabeettisessa retinopatiassa

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Susanna Jouhi, 7.000 €
Pienten suonikalvoston melanoomien hoito ja ennuste

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Minna Kurkinen, 7.500 €
Terrienin marginaalisen sarveiskalvodegeneraation diagnostiset kriteerit, kliiniset ja kuvantamislöydökset

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Jussi Paterno, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitovaste ja hoidon vaikuttavuus Tampereen ja Kuopion yliopistollisissa sairaaloissa

Professor Salme Vannas fond
ML Elina Koskela, 7.500 €
Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysma-potilailla

Aleksi och Laina Patamas fond
ML Martin Täll, 7.000 €
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

Silmäsäätiös fond
MD Ranaa Al Jamal, 30.000 €
1. Suonikalvoston melanooma lapsilla ja nuorilla.
2. BAPI proteiinipuutoksen etsiminen histopatologisesti suonikalvoston melanoomassa.

ML Henrik Bygglin, 7.500 €
Tarkan näön alueen valoherkkyys kosteassa ikärappeumassa verisuonikasvutekijä-hoidon aikana

ML Sophia Gräsbeck, 7.000 €
Lapsuus- ja nuoruusiässä tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden retinopatia

ML Thomas Gräsbeck, 7.000 €
Silmänpohjavalokuvaus diabeettisen retinopatian seulontamenetelmänä 10–18 vuotiailla tyypin 1 diabeetikoilla

Docent Juha Holopainen, 35.000 €
Uusia hoitomuotoja sarveiskalvorappeumiin

ML Hanna-Mari Jauhonen, 7.500 €
Cis-urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professor Kai Kaarniranta, 35.000 €
Autofagia ja inflammasomit silmänpohjan ikärappeuman patogeneesissa

ML Terhi Kalema, 7.500 €
Verkkokalvon kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

Docent Johanna Liinamaa, 40.000 €
Verkkokalvon verisuonet ja yleinen terveydentila Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa

Docent Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikea-asteisessa diabeettisessa retinopatiassa

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

ML Kalle Nummi, 6.000 €
Retinoblastooma Suomessa 1964–2014

ML Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermon vasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa

 

Beviljade stipendier totalt 306 500 €

 

Silmäsäätiös stipendier för 2014

Torsten och Lea Laines fond
MD Ville Saarela, 15.000 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

MD Juha Välimäki, 10.000 €
Glaukoomaimplantti-kirurgian epäonnistumiseen johtavat kudosreaktiot

Märta och Aarne Koskelos fond
MD Tiina Leivo, 11.000 €
Endonasaalinen dakryokystorinostomia akuutissa kyynelpussin tulehdusvaiheessa: randomisoitu, kontrolloitu tutkimus

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Janne Kytö, 7.000 €
Verkkokalvon verisuonten varhainen valtimonkovetustauti ja retinopatia tyypin 1 diabetesta sairastavilla: muutosten mahdollinen vuorovaikutus ja yhteys muihin elinmuutoksiin

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Laura Knaapi, 7.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Virva Hannula, 7.500 €
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun

Professor Erkki Tuovinens fond
ML Jussi Paterno, 7.500 €
Verinäytteistä määritettävät biomarkkerit silmänpohjan ikärappeumassa

Professor Salme Vannas fond
ML Elina Koskela, 7.500 €
Väitöskirja-apuraha: Neuro-oftalmologiset löydökset vuotaneilla ja vuotamattomilla aivovaltimoaneurysma-potilailla – yhden vuoden prospektiivinen tutkimus

Silmäsäätiös fond
MD Vesa Aaltonen, 7.500 €
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

MD Ranaa Al Jamal, 30.000 €
Suonikalvoston melanooma suomalaisilla lapsilla ja nuorilla, Euroopan Monikeskus, yhteinen tutkimus
Suonikalvoston melanooma yli 80-vuotiailla, kliiniset tunnusmerkit, ennuste ja hoidon tulokset

ML Riku Arvola, 7.500 €
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

MD Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 €
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle

Professor Kai Kaarniranta, 35.000 €
Silmänpohjan ikärappeuman genotyypin vaikutus autofagian säätelyyn pigmenttiepiteelisoluissa

ML Terhi Kalema, 7.500 €
Silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitotulokset ja seurannan tarve väestötasolla

MD Kati Kinnunen, 45.000 €
Tulehduksen ja hypoksian rooli diabeteksesta aiheutuvan silmänpohjan keskeisen alueen turvotuksen patofysiologiassa ja diabeettisen silmänpohjasairauden syntyyn vaikuttavien ennusmerkkien arvioiminen OCT:ssa

MD Sirpa Loukovaara, 35.000 €
Verkkokalvon angiogeneesi ja arpimuodostuksen mekanismit vaikeata diabeettista retinopatiaa sairastavilla potilailla

MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.500 €
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

MD Sirkka-Liisa Rudanko, 10.000 €
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

ML Mika Siuko, 15.000 €
Minoptic-tutkimus

Doktor i medicin och kirurgi Paula Summanen, 15.000 €
Silmänpohjan verisuonivaurio tyypin 1 ja 2 diabeteksessa, valtimonkovetustauti ja retinopatia, vaaratekijät ja yhteys muihin elinmuutoksiin

MD Antti Viljanen, 12.000 €
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

ML Pasi Vottonen, 7.500 €
Anti-VEGF-hoidon vaikutus näköhermovasteisiin silmänpohjan kosteassa ikärappeumassa
Professori Signe Löfgrenin palkintoapuraha silmätautien alalta tohtoriksi väitelleille

MD Juha Hagman, 3000 €
Resurssien käyttö avokulmaglaukooman hoidossa Suomessa: 11-vuotinen retrospektiivinen analyysi

MD Kustaa Hietala, 3.000 €
Risk factors for retinopathy in type 1 diabetes

MD Aila Riusala, 3.000 €
Structural and Functional Findings in Exudative Age-related Long-term Macular Degeneration

 

Beviljade stipendier totalt 328 000 €

 

Silmäsäätiös stipendier för 2013

Torsten och Lea Laines fond
ML Anni Piirtola, 7.000 €
Glaukooman kehittyminen, eteneminen ja hoito uveamelanoomasilmissä

MD Ville Saarela, 15.000 €
Glaukoomamuutokset pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa

MD Anu Vaajanen, 12.000 €
Silmän paikallinen angiotensiinijärjestelmä – uusi kohde glaukoomalääkekehitykseen

Märta och Aarne Koskelos fond
Doktor i medicin och kirurgi Waldir Neira, 8.000 €
Sarveiskalvotunto: Sarveiskalvon tunnon arviointi silmäsairauksien tai silmäleikkausten jälkeen, jotka vaikuttavat hermojen järjestäytymiseen ja aktiivisuuteen.

Professor John Gustaf Lindbergs fond
ML Asta Hautamäki, 7.000 €
VEGF-estäjät eksudatiivisen verkkokalvon ikärappeuman hoidossa

Kaukomarkkinat Oy:s fond
ML Laura Knaapi, 5.000 €
Silmän taittovoiman vaikutus silmänpohjavalokuvan suurennokseen ja näkökentän mittaustuloksiin

Margareta och Valborg Norrméns fond
ML Virva Hannula, 7.000 €
Diabeettisen retinopatian yleisyys ja vaikutus koettuun elämänlaatuun

Professor Erkki Tuovinens fond
L Hanna-Mari Jauhonen, 7.000 €
Cis-Urokaanihappo silmän pintaosan tulehduksessa

Professor Salme Vannas fond
ML Piret Vares, 5.000 €
Orbitan alueelle kohdistuvien leikkausten evaluointi

Silmäsäätiös fond
MD Vesa Aaltonen, 10.000 €
Hypoksian aiheuttamat muutokset verkkokalvon pigmenttiepiteelillä ja lasiaisessa diabeettisessa verkkokalvosairaudessa

MD Ranaa Al Jamal, 12.000 €
Sädetys, Retinopatian Patogeneesi Apogenes, Levysädehoidetun suonikalvoston melanooman ja hoitovaihtoehtojen arviointi

ML Riku Arvola, 7.000 €
Limbaalisten sairauksien immunologiset ja virologiset riskitekijät

MD Nina Hautala ja tutkimusryhmä, 12.000 €
Tyypin 1 diabetesta sairastavien retinopatian yleisyys, riskitekijät ja kustannukset terveydenhuollolle
Dosentti Juha Holopainen, 35.000 €
Kyynelneste, rakenteesta toimintaan

ML Petri Järventausta, 7.000 €
C4 puutokset ja HLA-riskitekijät limbaalisissa tulehdussairauksissa

Professor Kai Kaarniranta, 25.000 €
Autofagikinaasit lääkekohteena silmänpohjan ikärappeumassa

MD Johanna Liinamaa, 25.000 €
Verkkokalvon verisuonten yhteys yleiseen terveydentilaan Pohjois-Suomen syntymäkohorttiaineistossa
MD Mamunur Rashid Mohammed, 7.000 euroa
Suonikalvoston melanooman sädehoitovasteen mittaaminen levysädehoidon jälkeen

MD Sirkka-Liisa Rudanko, 8.000 €
Lasten näkövammojen esiintyvyys, syyt, profiili sekä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksien edistäminen

Doktor i medicin och kirurgi Sanna Seitsonen, 12.000 €
Luteiinia sitovan proteiinin StAR-geenin vaikutus silmänpohjan ikärappeuman esiintymiseen

ML Mika Siuko, 15.000 €
Minoptic-tutkimus

ML Martin Täll, 7.000 €
Coatsin taudin ja liitännäissairauksien kliininen kuva ja geeniviat

MD Antti Viljanen, 12.000 €
Prospektiivinen, satunnaistettu tutkimus: Laihdutusleikkauksen metaboliset ja funktionaaliset vaikutukset PET- ja MRI-kuvantamisella – Silmätutkimus

ML Pasi Vottonen, 7.000 €
Eri sairauksissa esiintyvän silmänpohjan turvotuksen hoidoksi annetun anti-VEGF-estäjän infektiohoitojen vaikutus näköaivokuoren sähköisiin vasteisiin ja plastisiteettiin

ML Ari-Pekka Ylilehto, 6.000 €
Molteno 3-implantti glaukooman ensisijaisena kirurgisena hoitona – kliininen retrospektiivinen pilottitutkimus

Professor Signe Löfgrens stipendium för doktorsexamen inom ögonsjukdomar
MD Juhani Pietilä, 3.000 €
Sarveiskalvon LASIK -läpän tekeminen: Mikrokeratomista femtosekuntilaseriin

 

Beviljade stipendier totalt 283.000 €