Verksamhetsberättelse år 2019

Verksamhetsberättelse år 2019

STIFTELSENS 60:E VERKSAMHETSÅR

Silmäsäätiös syfte är att främja och stödja vetenskaplig forskning i ögonsjukdomar, ögonskador och ögonfel. För att verkställa syftet har stiftelsen utdelat stipendier under år 2019. Silmäsäätiö är medlem i Stiftelsernas och fondernas delegation.

 

Stiftelsens stipendier

Hos stiftelsen söktes stipendier för totalt 876 085 euro och 344 950 euro utdelades till 23 forskare.

De stipendier som beviljades fördelades enligt följande:

  • stora projektstipendier (högst 50 000), sex stycken
  • stipendier för 2–3 år (högst 15 000 euro), nio stycken
  • stipendier för ett år (högst 15 000), sex stycken
  • prisstipendier (högst 3 000 euro), två stycken

Fokus i beviljade stipendier flyttades i enlighet med stiftelsens mål till fleråriga stipendier.

Stiftelsen ordnade utdelning av stipendier den 21 november 2019 i Biomedicums föreläsningssal. Stipendier utdelades av ordförande för stiftelsens delegation Jyrki Liljeroos och stiftelsens ombud Roy Siljamäki.

Vid utdelningen hölls en presentation av stipendiemottagaren, professorn i ögonsjukdomar Kai Kaarniranta. Ämnet för presentationen: ”Hur makuladegeneration i ögonbottnen kan hindras och bromsas upp”

 Stipendier som beviljats år 2019 kan hittas på sidan Stipendier

 

Donationer

Under året mottog stiftelsen totalt 3 160 euro av följande donatorer:

Mary och Georg C Ehrnrooths Stiftelse 2.000 euro
Santen Abp 1.000 euro
Privata donatorer 160 euro

 

Ekonomi

Slutsumman i stiftelsens balansräkning år 2019 var 16 847 646,36 euro och marknadsvärdet på stiftelsens placeringstillgångar cirka 18,6 miljoner euro. Marknadsvärdet på hela placeringsportföljen steg 11,05 procent inklusive förvaltningkostnader och betalda stipendier. Alla tillgångsslag avkastade bra år 2019.

I slutet av året var 64,1 procent av stiftelsens placeringstillgångar placerade på aktiemarknaden, 8,8 procent på räntemarknaden, 10,5 procent i fastighetsfonder, 8,0 procent i skogsfonder och 5,4 procent i alternativa placeringar. 3,2 procent fanns i kassan.

Räkenskapsperiodens resultat inklusive självtäckande fonder var 1 676 870,63 euro.

I Silmäsäätiös balansräkning har hittills separat redovisats den självtäckande Märta och Aarne Koskelos fond. Fonden har nu upptagits i stiftelsens balansräkning. Fondens tillgångar och skulder har upptagits i stiftelsens motsvarande balansposter och fondens eget kapital har lagts till som en separat Märta och Aarne Koskelos fond till stiftelsens eget kapital. Styrelsen har bedömt grunderna för sammanförandet och konstaterat att fondens syfte är förenligt med stiftelsens syfte och att fondens urkund inte hindrar att fonden förenas med stiftelsens balansräkning. Fondens placeringsverksamhet har alltid skötts enhetligt med stiftelsens övriga placeringsverksamhet och till fonden har hänförts en andel motsvarande dess kapital av stiftelsens allmänna kostnader. Sammanförandet med stiftelsens balansräkning påverkar inte utdelningen av stipendier från Märta och Aarne Koskelos fond utan även det här görs i enlighet med grundarnas vilja.

 

Förvaltning

Till delegationen hör:

Kommerseråd Jyrki Liljeroos, ordförande, mandatperioden upphör år 2021
Professor Leila Laatikainen, vice ordförande, mandatperioden upphör år 2021

Professor Juhani Härmä, mandatperioden upphör år 2022
Professor Ilkka Immonen, mandatperioden upphör år 2022
Bergsråd Matti Kavetvuo, mandatperioden upphör år 2022
Professor Ilkka Raivio, mandatperioden upphör år 2020
Vicehäradshövding Harrieth Rydberg, mandatperioden upphör år 2022
Professor Hannu Sariola, mandatperioden upphör år 2022
Professor Ahti Tarkkanen, mandatperioden upphör år 2020
Styrelsens ordförande Raimo Voipio, mandatperioden upphör år 2020

Delegationens mandatperiod är tre år.

Delegationens medlemmar betalas inga arvoden.

Årsmötet för stiftelsens delegation hölls den 20 mars i Biomedicum.

  

Till styrelsen hör:

Professor Tero Kivelä, ordförande, medlem sedan år 2003, mandatperioden upphör år 2021
EM Heikki Ala-Ilkka, vice ordförande, medlem sedan år 2012, mandatperioden upphör år 2020

Docent Anna Majander, medlem sedan år 2017, mandatperioden upphör år 2020
Docent Jukka Moilanen, medlem sedan år 2019, mandatperioden upphör år 2022
EM Arto Meitsalo, medlem sedan år 2014, mandatperioden upphör år 2022
EM, juris kandidat Pauliina Rannikko, medlem sedan år 2015, mandatperioden upphör år 2021

Styrelsens medlemmar har en mandatperiod på tre år.
Till styrelsens medlemmar betalas inga arvoden.
Stiftelsens styrelse höll sju möten under året.

Silmäsäätiös revisor:

Stiftelsens revisor år 2019 var revisionssamfundet BDO Oy, och ansvarig revisor CGR, OFGR Ari Lehto.

Silmäsäätiös ombud och ekonomiförvaltningspersonal:

Stiftelsens ombud på deltid var politices magister Roy Siljamäki. Stiftelsens kontor fanns på Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors.

Stiftelsens bokförare är från början av år 2015 Tiliaktiiva Oy.

 

Silmäsäätiös doktorforskarpool

I januari 2019 grundade fem stiftelser som stöder forskning i ögonsjukdomar en doktorforskarpool för att stöda forskning i ögonsjukdomar.
I poolen ingår följande stiftelser:

Evald ja Hilda Nissin säätiö
Glaukooma Tukisäätiö LUX
Mary och Georg C. Ehrnroths stiftelse
Silmä- ja kudospankkisäätiö
Silmäsäätiö

Doktorforskarpoolen är avsedd att främja ögonforskarnas forskningsarbete utomlands efter doktorsexamen i medicin, filosofi eller annan disciplin. Stipendium kan beviljas en ung forskande läkare eller en annan ögonforskare som doktorerat, för klinisk forskning eller grundforskning.

Våren 2019 beviljade doktorforskarpoolen det första stipendiet på 48 000 till filosofie doktor Tatu Lajunen. Ämnet för hans forskning är: Valoaktivoitavat silmälääkkeenkantajat kontrolloituun lääkkeenvapautukseen: in vivo (Ljusaktiverade ögonläkemedelsbärare i kontrollerad läkemedelsfrisättning: in vivo). Forskningen genomförs vid Tokyo University of Pharmacy & Life Sciences.

 

Händelser i närståendekretsen:

Till stiftelsens ombud har betalats lön och förmåner 33 654,37 euro.

Till närståendekretsen har inte beviljats stipendier.

 

Utsikter för år 2020

Inga förändringar är att vänta i stiftelsens grunduppgift, det vill säga forskning i ögonsjukdomar. Silmäsäätiös nya webbplats lanseras våren 2020. Under året satsar vi särskilt på extern kommunikation och medelinsamling.