Små melanom i åderhinnan

Små melanom i åderhinnan

 

Uvealt melanom är den vanligaste typen av elakartad tumör i ögat hos vuxna. Incidensen för denna typ av ögoncancer i norra Europa är en av de högsta i världen. Ålder är en av de största riskfaktorerna och antalet patienter blir fler i takt med att befolkningen åldras.

Storleken på tumören är den viktigaste faktorn som förutspår om sjukdomen sprids till andra delar av kroppen – främst levern. Med tanke på de insjuknade patienternas prognos är det viktigt med en så tidig diagnos som möjligt och en effektiv lokal behandling som minskar risken för metastasering.

Godartade pigmentfläckar i åderhinnan förekommer hos ungefär tio procent av befolkningen. Det är svårt att skilja mellan små melanom och godartade pigmentfläckar i åderhinnan. Bedömningen grundar sig enbart på tumörens utseende och tillväxttendens, eftersom det är tekniskt komplicerat att ta vävnadsprov från de minsta tumörerna. En liten del av de godartade pigmentfläckarna kan med tiden utvecklas till maligna melanom. För att skilja mellan pigmentfläckar och melanom har man identifierat typiska drag för utseendet på förändringar, men oftast har dessa ännu inte utvecklats hos de allra minsta tumörerna. Då baseras diagnosen mellan förändringarna på den dokumenterade tillväxten. Å andra sidan kan också godartade pigmentfläckar växa, men mycket långsammare än melanom.

I osäkra fall har man följt upp förändringar i åderhinnan just för att upptäcka eventuell tillväxt och säkerställa diagnosen. Under uppföljningstiden föreligger det dock risk för metastaser om det är fråga om en elakartad sjukdom. Små melanom i åderhinnan finns vanligtvis i bakre delen av ögat nära makula och synnervspapillen, och behandling av dem kan försämra synen avsevärt. Innan behandling inleds måste man därför försäkra sig om att det faktiskt rör sig om en elakartad tumör och inte en godartad pigmentfläck, som är mycket vanligare.

 

Behandling av små melanom i åderhinnan

I Finland behandlas de flesta melanom i åderhinnan med en strålplatta som placeras på ögats yta. Med hjälp av den försöker man eliminera tumören i ögat och samtidigt bevara så god syn som möjligt, bland annat genom att minimera området som strålas. Det viktigaste målet med behandlingen är dock att minimera dödligheten som tumören orsakar genom att så snart som möjligt ta bort tumören, måhända redan innan den har spridit sig. För att tumören ska försvinna genom behandling med strålplatta måste området som strålas täcka hela tumören. Strålplattan orsakar även spridd strålning, som har betydelse för elimineringen av elakartade celler i utkanten av tumören, men också bidrar till synnedsättning och andra komplikationer. Behandlingen måste vara tillräckligt effektiv för att döda tumören, men samtidigt så pass skonsam att patienten behåller sin syn.

Det finns flera olika plattor och isotoper som kan användas för behandling med strålplatta. Vid behandling av små uveala melanom föredrar man mindre plattor med en diameter på 10 mm och 15 mm. Användningen av en större platta är mer utbredd i världen. Den har ungefär dubbelt så stor yta och spridd strålning än 10 mm-plattan, som används främst i Finland. Vid behandling av små melanom med strålplatta kan valet av platta påverka både synprognosen och elimineringen av tumören. En mindre platta ger upphov till färre komplikationer, men tidigare var det osäkert om den eliminerar tumören lika effektivt som en större strålplatta. Vid användning av en större platta bestrålas ett större område, men plattans fördelar i fråga om små melanom är oklar.

 

Tidig diagnos på melanom i åderhinnan och effektiv behandling

Min doktorsavhandling behandlade små melanom i åderhinnan.  Vi undersökte hur små melanom i åderhinnan som kunde bilda metastaser. Tidigare forskning har påvisat många drag som tyder på att små melanom i åderhinnan är elakartade. Däremot visste man inte tidigare hur små tumörer som bildar metastaser och hur stor en tumör kan vara utan att den riskerar att spridas.

Vår forskning beskrev för första gången de kliniska dragen för dessa tumörer. Resultaten bekräftar vår hypotes att små tumörer blir spridningsbenägna när tumörens diameter överskrider 3 mm. Forskning

sresultaten har betydelse för uppföljningen av pigmentfläckar och små tumörer. För att underlätta diagnostiken fastställde vi hur snabbt melanom i åderhinnan fördubblas och växer och med hjälp av dessa uppgifter kan man ställa diagnoser tidigare än förut.

Vi analyserade behandlingsresultaten efter det att små melanom i åderhinnan hade behandlats med de mindre strålplattorna med en diameter på 10 mm och 15 mm. Vi upptäckte att båda plattorna eliminerar tumörer lika effektivt, men att man lyckades behålla patientens syn bättre med den mindre 10 mm-plattan.

 

Artikelförfattaren är medicine doktor Susanna Jouhi, som blir färdig specialistläkare i ögonsjukdomar hösten 2021.  Silmäsäätiö har genom stipendier stött doktor Jouhis avhandling ”Pienten suonikalvoston melanoomien diagnostiikka, hoito ja ennuste” (Diagnostik, behandling och prognos för små uveala melanom)

 

Den engelskspråkiga avhandlingen kan läsas i sin helhet här.

Doktor Jouhi arbetar för närvarande vid HUS klinik för ögonsjukdomar.  

 

 

DONERA TILL ÖGONFORSKNING

 

Artikelns bild: Blue Macro eye close up, Edgar Martirosyan/Shutterstock.com